شنبه‌های استارتاپی ثروت ستارگان

شنبه‌های استارتاپی ثروت ستارگان

شرکت مدیریت ثروت ستارگان با هدف سرمایه گذاری دراستارتاپ‌هایی حوزه  فین تک، رویداد شنبه های استارتاپی را هر دو هفته یک بار برگزار می نماید. 

برای ثبت نام و دعوت به جلسه  Pitchdeck  به سایت شرکت مراجعه نمایید و پس از ثبت نام وارد سامانه ستاره شو شوید. و درخواست خود را ثبت نمایید. پس ازبررسی اولیه درخواست به جلسه دعوت می شوید    

استارتاپ های  پذیرفته شده از یک ساعت مشاوره رایگان کسب و کار و مشاوره فنی برخوردار می‌شوند.