اعضای تیم

 حمید نصیری

حمید نصیری

رئیس هیات مدیره
 سجاد بن سعید

سجاد بن سعید

نایب رئیس هیأت مدیره
 احد سعیدی

احد سعیدی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره
 کاظم کاظم پور

کاظم کاظم پور

مدیر توسعه کسب و کار
 کوروش شیرزاده

کوروش شیرزاده

مدیر امور مالی و اداری
 احسان همراهیان

احسان همراهیان

مسئول پشتیبانی
 مهشید شفیعی

مهشید شفیعی

مسئول روابط عمومی
 الهام زیبافر

الهام زیبافر

کارشناس ارشد سرمایه گذاری
۲۱