فائزه سادات سجادیان
  • سمت: مشاور عالی مدیرعامل و مدیر سرمایه گذاری

اطلاعات تیم