ملیحه اصغرزاده
  • سمت: مشاور نهادهای مالی و توسعه کسب و کار

اطلاعات تیم