شناسه

شناسه

شناسه

به جای فیش واریز کاغذی از سازمان ها شناسه بخواهید...

شناسه راهکاری است که برای شناسه دار کردن پرداختی های اشخاص استفاده می شود. ضمن تسهیل در پرداخت با این راهکار پیگیری و ردیابی پرداختی های افراد توسط سامانه یکپارچه شناسه به آسانی انجام می شود.

عنوان: شناسه

سایت:

شرکت: توسعه شناسه پرداز منش

مدیرعامل: آقای خلیل جلیلی

تاریخ ورود: ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

دسته بندی: پرداخت