شاکلید

شاکلید

شاکلید

شاکیلید راهکارهای ابری احراز هویت غیرحضوری خود را در سه سطح برای بهره برداری در احراز هویت سجام، احراز هویت ثنا (متقاضیان ثبت نام الکترونیک قضایی) و احراز هویت مشتریان در کسب و کارهای خصوصی و دولتی تحت نام احراز هویت عمومی “آشنامی” ارائه می‌دهد.
جهت تسهیل احراز هویت غیرحضوری و امضای قانونی در سازمان‌ها، شاکیلید راهکار امضای همراه خود با نام “امضامی” را ارائه داده است.

عنوان: شاکلید

سایت: https://shakeylead.com

شرکت: شاهراه اعتماد کلید (شاکیلید)

مدیرعامل: میثم فقیهی

تاریخ ورود:

دسته بندی: زیرساخت و راهکار فناوری مالی