اعضای تیم

 حمید نصیری

حمید نصیری

مدیرعامل و عضو هیات مدیره
 سجاد بن سعید

سجاد بن سعید

نایب رئیس هیأت مدیره
 احد سعیدی

احد سعیدی

رئیس هیات مدیره
 بهروز احمدزاده

بهروز احمدزاده

مشاور توسعه کسب و کار
 ملیحه اصغرزاده

ملیحه اصغرزاده

مشاور نهادهای مالی و توسعه کسب و کار
 فائزه سادات سجادیان

فائزه سادات سجادیان

مدیر سرمایه گذاری
۲۱