صابر صیادی
  • سمت: مشاور توسعه کسب و کار

اطلاعات تیم