هرساله گردشگران زیادی از ایران دیدن می‌ کنند و در سفرشان با مشکلات متعددی در حوزه مالی از جمله حمل پول نقد به مقدار زیاد، پرداخت هزینه‌ های نامتعارف و گزاف، ...
گزارش عملکرد مدیریت ثروت ستارگان منتشر شد. در این گزارش ضمن مروری بر دستاوردهای عملکردی ستارگان به فرایند سرمایه‌ گذاری در ثروت ستارگان، تیم‌ های پورتفو، ترکیب ...
نقشه جامع اکوسیستم فین تک ایران از ۱۳ بخش تأمین مالی جمعی و وام‌ دهی، ولث‌ تک، مدیریت مالی شخصی و کسب‌ و کار، بیمه، پرداخت، انتقال پول بین‌ المللی، کش بک و ...
در روز سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۰، رویداد تخصصی سکوی پرتاب فین‌تک به میزبانی مجموعه ۱۰۰ استارتاپ و شرکت مدیریت ثروت ستارگان و باهدف شناسایی تیم‌ها و ...