بنیاد استراتژیک

ماموریت: سرمایه‌گذاری مشترک در تیم‌ها، ایده‌ها، فناوری‌ها، نهادهای صنعت مالی و شرکت‌های‌ نوپای حوزه فناوری مالی.

 

چشم انداز:مشارکت در تاسیس سه نهاد مالی (یک صندوق سرمایه‎گذاری جسورانه و یک فراصندوق و یک صندوق ضمانت نوآوری)

 

ارزش‎ها: همراهی شرافتمندانه با شرکای سرمایه‎گذاری و همزمانی سود اقتصادی ‌و ‌منفعت ‌اجتماعی استراتژی

 

استراتژی شرکت
تمرکز موضوعی: با تمرکز بر حوزه و صنعت مالی، از منحنی تجربه استفاده می‎کنیم و روز به روز عمیق‎تر می‎شویم.

هم افزایی اکوسیستمی: با ایجاد ارتباط بین افراد، تیم ها و نهادهایی که همه در حوزه مالی مشغول هستند، یک سینرژی اکوسیستمی ایجاد می کنیم.

تعامل پذیری جهانی: سعی خواهیم کرد هم در حوزه دانش فنی و هم در حوزه سرمایه پذیری، با جهان در یک ارتباط تنگاتنگ باشیم.