تیم‎های فین‎تکی سرمایه‎پذیر

فون‎پــی یــک پلتفــرم نرم افــزاری بــرای تســهیل پرداخت‎هــای موبایلــی آنلایــن اســت کــه می‎توانــد جایگزیــن روش‎هــای ســنتی پرداخــت خــرد شــود. ایــن کســب وکار بــرای نقطــه آغــاز بــازار پرداخــت داخــل تاکســی بــر اســاس QR-code را هدف‎گــذاری کــرده اســت. در حــال حاضر فون‎پــی در حــوزه پرداخــت خــرد تاکســی رهبــر بــازار اســت و توانسته در یک سال فعالیت خود بیش از 5 میلیارد توما گردش …

روند جهانی همکاری نهادهای مالی سنتی با فینتک های جوان

گزارش PwC  نشان می‌دهد موسسات مالی سنتی در کشورهای مختلف برنامه دارند طی سال‌های آینده با فین‌تک‌ها همکاری کنند. به‌عنوان مثال امروزه 63 درصد از موسسات مالی سنتی آفریقای جنوبی با فین‌تک‌ها همکاری می‌کنند و انتظار می‌رود درصد این همکاری تا حداکثر پنج سال آینده، به 96 درصد برسد. این درصدها برای آلمان به‌ترتیب 70 و 78 درصد، برای فنلاند …

چرا نهادهای مالی باید در فینتک ها سرمایه گذاری کنند؟

 برخی معتقدند کار نهادهای مالی متعارف (بانک‌ها/بیمه ها، تامین سرمایه، کارگزاری، صرافی)، نوآوری نیست. کار بانک‌ها ایجاد حس اعتماد و اطمینان در مردم است. آنها باید کاری کنند که مردم به آنها اعتماد کنند. نمی‌توان هم مورداعتماد بود و همزمان خلاق. روی کاغذ، شدنی است؛ منتها در عمل، این دو جمع نمی‌شوند. اعتماد، از ثبات می‌آید و خلاقیت از عدم …

واکنش امپراطور

سوال جذابی که می توان پرسید این است که نهادهای بزرگ مالی در قبال جنبش فینتکی چه واکنشی داشته اند؟ در فصل اول سال ۲۰۱۷ بانک‌های اروپایی به کمک کسب‌وکارهای سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر خود ۷۳ مورد سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند که مبلغ این سرمایه‌گذاری به 3300 میلیارد تومان می‌رسد. تا کنون اروپایی‌ها بیش از 30 هزار میلیارد تومان در فین‌تک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. …

استراتژی شرکت

تمرکز موضوعی: با تمرکز بر حوزه و صنعت مالی، از منحنی تجربه استفاده می‎کنیم و روز به روز عمیق‎تر می‎شویم. هم‎افزایی اکوسیستمی: با ایجاد ارتباط بین افراد، تیم‎ها و نهادهایی که همه در حوزه مالی مشغول هستند، یک سینرژی اکوسیستمی ایجاد می‎کنیم. تعامل‎پذیری جهانی: سعی خواهیم کرد هم در حوزه دانش فنی و هم در حوزه سرمایه‎پذیری، با جهان در …