تیم‎های فین‎تکی سرمایه‎پذیر

فون‎پــی یــک پلتفــرم نرم افــزاری بــرای تســهیل پرداخت‎هــای موبایلــی آنلایــن اســت کــه می‎توانــد جایگزیــن روش‎هــای ســنتی پرداخــت خــرد شــود. ایــن کســب وکار بــرای نقطــه آغــاز بــازار پرداخــت داخــل تاکســی بــر اســاس QR-code را هدف‎گــذاری کــرده اســت. در حــال حاضر فون‎پــی در حــوزه پرداخــت خــرد تاکســی رهبــر بــازار اســت و توانسته در یک سال فعالیت خود بیش از 5 میلیارد توما گردش مالی و بیش از 2/3 میلیون تراکنش داشته باشد.

نیــوُ فعالیــت خــود را بــا اپلیکیشــنی در حــوزه مدیریــت مالــی شــخصی شــروع کــرد و در حــال حاضــر دارای دو محصــول مدیریــت مالــی عمومــی بــرای افــراد و مدیریــت مالــی ویــژه کســب وکارهای کوچــک و اینترنتــی اســت. ایــن کســب وکار در حــال حاضــر رهبــر بــازار اپلیکیشــن‎های مدیریــت مالــی شــخصی اســت و بیــش از 15 هزار کاربر فعــال روزانــه دارد و توانســته افتخــارات متنوعــی کســب نمایــد کــه می‎تــوان بــه مــواردی از قبیــل: راهیابــی بــه نمایشــگاه 2017 CeBIT در پاویلیــون اســتارتاپی ایــران، راهیابــی بــه نمایشــگاه 2017 GITEX در پاویلیــون اســتارت آپی ایــران، قــرار گرفتــن در بین 10 اســتارت آپ منتخــب الــکام اســتارز در سال 1395 و 1396 و قــرار گرفتــن در جایــگاه ســوم مســابقه توســن بــوم در ســال 1394 اشاره کرد.

همیــان ســامانه هوشــمند مدیریــت صندوق‎هــای قرض الحســنه جمعــی اســت. همیــان بــه مدیــر و اعضــای صنــدوق کمــک می‎کنــد تــا عملیاتــی هماننــد پرداخــت ســهم، ثبــت اطلاعــات تراکنش‎هــا، قرعه کشــی و اعطــای وام را از طریــق تلفــن همــراه خــود مدیریــت کننــد. صندوق‎هــای وام خانوادگــی یکــی از ســاز و کارهای تامیــن مالــی در جمع‎هــای خانوادگــی و آشــنایان اســت کــه بــا وجــود جذابیت‎هــای بــالا تاکنــون اســتارت‎آپ جــدی در ایــن حــوزه ورود نکــرده اســت. ایــن کســب وکار در مــدت 6 ماه فعالیــت خــود ماهیانــه نزدیــک بــه 200 میلیــون تومــان گــردش مالی و بیش از 40 صنــدوق فعــال دارد.

گنــدم یــک پلتفــرم تامیــن مالــی جمعــی بــرای حمایــت از پروژه هــای نیکوکارانــه، انسان دوســتانه یــا مبتنــی بــر ســود اســت کــه از ترکیــب مدل هــای مبتنــی بــر اهــدا و مبتنــی بــر پــاداش اســتفاده می نمایــد. بدیــن صــورت کــه برخــی از پروژه هــای تعریــف شــده در آن صرفــا مشــارکت بلاعوض کاربــران و مخاطبــان خــود را می طلبــد و برخــی دیگــر در ازای مشــارکت کاربــران پاداشــی را بــرای آنهــا درنظــر می گیــرد. ایــن کســب وکار تاکنــون موفــق بــه تامیــن مالــی جمعــی 39 پــروژه خیریــه بــه میــزان حدوداً 400 میلیــون تومــان شــده اســت.

پی پینــگ راهــکاری جامــع بــرای پرداخت کســب وکارهــا و افــراد می‎باشــد. پی پینــگ بــا مــدل نوآورانــه پرداخــت فــرد بــه فــرد بــدون نیــاز بــه دانســتن شــماره کارت از ســه ســال پیــش شــروع بــه فعالیــت نمــود امــا امــروزه پــس از گذشــت ایــن مــدت، بــا ارائــه ســرویس‎های متنوعــی در حــوزه پرداخــت آنلایــن شــامل صفحــه شــخصی، درخواســت و دریافــت پــول، آیتم‎هــای مالــی، فاکتــور آنلایــن MPOS و APIهــای متنــوع  پرداخــت توانســته بیــش از 100 هــزار کاربــر شــخصی و تجــاری را مدیریــت کنــد. همچنیــن پی پینــگ در ایــن مــدت توانســته اســت بیــش از 500 هــزار پرداخــت را بــا گردشــی بیــش از 30 میلیــارد تومــان پــردازش کنــد.

بونــس بــا اعطــای اعتبــار بــا توجــه بــه زمان، مقــدار و میــزان خریــد هــر مشــتری و دیگــر راهکارهــای وفادارســازی مشــتریان فعالیــت می‎کنــد. محصــول بونــس بــه فروشــگاه‎ها کمــک می کنــد باشــگاه مشــتریان بســازند و محصــول یــا خدمــات خــود را بهتــر معرفــی کننــد. همچنیــن از طریــق ایــن محصــول، شــبکه ای از فروشــگاه‎ها و مراکــز خدماتــی بــا زمینه‎هــای کاری غیرمرتبــط خواهنــد توانســت مشــتریان خــود را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد. در حــال حاضــر در سیســتم بونــس ارزش تراکنش‎هــای ثبت شــده بیــش از 13 میلیــارد تومــان، تعــداد تراکنش‎هــای ثبت شــده بیــش از 30 هــزار و تعــداد مشــتریان عضــو بونــس 17 هــزار نفــر اســت.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *